Jakie kompetencje miękkie warto rozwijać?

Oczywiście ich katalog nie jest zamknięty. Te podane poniżej zdają się mieć charakter uniwersalny.
 

Asertywność - umiejętność wyrażania swoich uczuć, myśli, opinii, decyzji i życzeń w bezpośredni, skuteczny sposób, nie naruszając przy tym godności drugiej osoby.
 

Autoprezentacja - umiejętność budowania pozytywnego wizerunku w oczach innych osób.

Budowanie relacji - zawieranie i utrzymywanie przyjaznych kontaktów z innymi.
 

Dążenie do rezultatów - stałe mobilizowanie siebie do realizowania wyznaczonych zadań.
 

Dążenie do sukcesu - dążenie do sukcesu z determinacją i zapałem, przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych zasobów.
 

Etyka i wartości - postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami i zasadami. Działania zarówno w łatwych, jak i trudnych sytuacjach.
 

Gotowość do uczenia się - otwartość na nową wiedzę oraz zadania umożliwiające jej zdobycie oraz otwartość na informacje zwrotne od innych.

Inteligencja emocjonalna - umiejętność rozumienia własnych emocji i innych oraz wykazywanie troski i zrozumienia wobec przeżywanych przez innych emocji.
 

Komunikatywność - umiejętność precyzyjnego i jasnego wyrażania się oraz rozumienia wypowiedzi różnych typów osób.
 

Kontrola emocjonalna (opanowanie) - umiejętność radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, wywołanym niespodziewanymi wydarzeniami i trudnymi sytuacjami.
 

Kreatywność - znajdowanie związków pomiędzy pozornie niepowiązanymi zagadnieniami oraz generowanie oryginalnych rozwiązań różnych problemów.

Kultura osobista - znajomość i stosowanie zasad savoir-vivre.
 

Nawiązywanie kontaktu - sprawność w nawiązywaniu relacji z innymi oraz ich podtrzymywanie.
 

Negocjowanie - umiejętność znajdowania rozwiązań przynoszących korzyści wszystkim stronom negocjacji.

Organizacja pracy własnej (zarządzanie samym sobą) - umiejętne wykorzystywanie własnych kompetencji i relacji z innymi w celu usprawnienia swojej pracy.

Orientacja na działanie - wykazywanie zapału w stosunku do realizacji celu oraz dążenie do wykonania zadania mimo pojawiających się trudności.
 

Pewność siebie - wiara w siebie, w swoje możliwości w zakresie działań zawodowych i osobistą efektywność w kontaktach ze współpracownikami.
 

Prowadzenie prezentacji - znajomość technik prezentacji pozwalających wpływać na słuchaczy oraz przyciągać ich uwagę.
 

Przywództwo - budowanie autorytetu wśród innych, motywowanie i inspirowanie.
 

Radzenie sobie ze stresem - efektywne radzenie sobie zarówno z wysokim napięciem emocjonalnym jak i długotrwałym obciążeniem wynikającym z trudnej sytuacji.

Radzenie sobie z problemami - umiejętność poszukiwania rozwiązań problemów oraz ich wdrażanie.
 

Samodzielność - realizowanie zadań indywidualnych i branie za nie osobistej odpowiedzialności.
 

Aktywne słuchanie - umiejętność uważnego i aktywnego słuchania oraz angażowania się w to, co mają do powiedzenia inni.
 

Współpraca w zespole - aktywność i zaangażowanie we wspieraniu działań zespołu oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za zadanie zespołowe.
 

Wywieranie wpływu - umiejętność szukania poparcia, wpływanie na zachowanie i decyzji innych.
 

Wytrwałość - konsekwencja i energia w działaniu, ukierunkowane na ukończenie zadania.

Co warto byłoby dodać do tej listy?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz